Gudstjenestens liturgi

Højmessen i Mejrup Kirke forløber efter en bestemt liturgi, som giver sammenhæng og genkendelse fra gang til gang:
 
Hvis der er dåb i kirken, sidder dåbsbarnet med forældre og fadder ved døbefonten fra begyndelsen.

Præludium
Præludium betyder forspil. Organisten fører os ind i gudstjenesten, ved at spille et stykke musik. Det danner begyndelsen på gudstjenesten. Musikken hjælper os til at falde til ro og gøre os klar til at lytte og modtage 

Indgangsbøn                                                                                                   Kirkesangeren indleder med en bøn til Gud på vegne af hele menigheden.

1. salme
Salmesang fylder meget i gudstjenesten. Salmerne er poesi der udtrykker noget om den kristne tro. Her er der plads til både glæde, sorg, forundring, tak, lovprisning og klage. Vi synger både nye salmer og nogle der er flere hundrede år gamle.

Hilsen
Præst og menighed hilser på hinanden med kirkens ældgamle hilsen, præst: ”Herren være med jer” og menighed: ”Og Herren være med dig”. 

Kollekt
Kollekten er en bøn som præsten beder. Præsten vender sig mod alteret og vender altså samme vej som menigheden. Det skal vise, at præsten sammen med menigheden beder til Gud.

Læsning
Præsten læser en tekst fra bibelen og menigheden rejser sig i respekt for Guds ord. Teksterne er fastlagt til den enkelte søndag, så præsten kan ikke frit vælge hvad der skal læses. Den første læsning er som regel fra det gamle testamente.

2. salme
Ved dåb er 2. salme nr. 448: Fyldt af glæde.

Læsning
Præsten læser et afsnit fra et brev, skrevet af en af de første kriste, f.eks. apostlen Paulus. Brevet kaldes en epistel, hvilket betyder brev på græsk. Præsten læser teksten for os, og vender derfor mod menigheden. Er der dåb, udgår denne læsning.

(Dåb)
Når man bliver døbt i kirken bliver man Guds barn. Vandet i døbefonten er et tegn på at vores liv er renset og alle vores synder druknet. Inden dåben rejser vi os op og lytter til de ord fra Bibelen, som Jesus har sagt om børnene og dåben.

Trosbekendelsen
Trosbekendelsen siges i kor, mens alle står op. Helt tilbage til de første kristne, har menigheden bekendt grundlaget for sin tro. Den trosbekendelse vi siger i dag er formuleret i 200-tallets Rom.
Er der dåb, kommer trosbekendelsen før selve dåben.

Trosbekendelsen står på næstsidste side i salmebogen

Menigheden sætter sig efter trosbekendelsen.

3. Salme

Læsning
Præsten går op på prædikestolen.
Præsten starter med en kort bøn. Indledningen fortæller hvem der har skrevet teksten. Menigheden rejser sig, fordi der læses fra Bibelen. Bibelteksten kalder vi et evangelium. Det er græsk og betyder ”godt budskab”. Prædikenen tager udgangspunkt i denne tekst.

Prædiken, kirkebøn og meddelelser
Prædiken betyder at præsten forklarer og udlægger teksten for menigheden.
Børnene må gerne tegne eller læse under prædikenen. De må også gerne gå ud og komme ind igen efter behov.

Velsignelse
Prædikenen afsluttes med en velsignelse. Denne velsignelse er et levn fra gammel tid, hvor der var tradition for at det kun var bestemte mennesker der gik til alters. Det var dem der inden altergang havde skrevet sig op hos præsten og været til skrifte – altså bekendt deres synder for præsten. Dem der ikke skulle til altergang fik velsignelsen og gik derefter hjem.

4. Salme

Nadver
Nadver betyder aftensmåltid. Vi mindes Jesu sidste måltid med sine disciple, hvor han gav dem brød og vin og kaldte det for sit legeme og blod. Derefter fortalte han at han gav sit liv for dem – og for os. Nadveren er et udtryk for at Jesus også i dag giver sig selv til os. Nadveren udtrykker at vi kan lægge den skyld som tynger os, rejse os og leve et frit liv.

I dag inviteres alle til at gå op og deltage i altergangen.
Vi begynder med at synge nr. 439 vers 1: O, du Guds lam.

Salme efter altergang.

Kollekt og velsignelse.
Præsten beder en afslutningskollekt, en bøn fra alteret. Derefter vender han sig mod os og tilsiger os Guds velsignelse. Denne velsignelse kaldes den aronitiske, opkaldt efter Moses’ bror Aron. I ørkenen befalede Gud Moses at han skulle pålægge sin bror Aron at velsigne israelitterne. Denne velsignelse har vi overtaget, og budskabet er at Kristus er med os alle dage. Menigheden svarer Amen tre gange. Amen betyder ”Det står fast”.

5. salme

Udgangsbøn
Kirkesangeren afrunder gudstjenesten med en bøn, som giver håb og kræfter til at gå ud og leve livet sammen i troen på Gud.

Postludium
Er der et dåbsbarn bliver det båret ud først.
Postludium betyder efterspil. Det danner afslutningen på gudstjenesten.